Nagykovácsi, Kossuth utca 2.
Teleki-Tisza kastély park